Vedtægter & Ordensreglement

Vedtægter & Ordensreglement

Stenstrup Hallens Vedtægter - 23.03. 2010

 

1. Institutionens navn er Stenstrup Hallen. Dens hjemsted er Stenstrup by, Svendborg Kommune. Institutionen er selvejende.

 

2. Institutionens formål er at drive hallen til idrætsformål, samt til brug for ungdomsarbejde, møder, stævner, udstillinger, teater og andre kulturelle formål.

Desuden har institutionen til formål at opføre og drive en svømmehal.

Institutionen bør sideløbende undersøge alternative muligheder for anvendelse af Svømmehalsfondens midler.

 

3. Den til i stk 2, 2. afsnit nødvendige kapital søges tilvejebragt ved arrangementer af forskellig art, ved indsamlinger blandt kommunens beboere, foreninger og institutioner, ved frivillig arbejdskraft, ved støtte fra kommunen samt belåning af ejendommen. Bestyrelsen er bemyndiget til på institutionens vegne at optage de fornødne lån og til at træffe alle afgørelser i forbindelse med lånenes optagelse.

4. Opretterne af institutionen har ingen andel i dennes formue eller overskud, og institutionen hæfter alene for dens gældsforpligtelser eller underskud.

 

5.Institutionens organer består af et repræsentantskab og en bestyrelse.

 

6.Repræsentantskabet dannes af enkeltpersoner, der vælges af nedenstående foreninger, klubber og institutioner.

a.) Stenstrup Idrætsforening, Lunde S.G.& Idrætsforening, Kirkeby Idrætsforening, og Stenstrup Billardklub kan vælge 1. repræsentant for hver påbegyndt 75. aktive medlemmer.

b.) Svendborg Skolevæsen kan vælge 3. repræsentanter, de nævnte foreninger, klubber og institutioner mister retten til at vælge repræsentanter, hvis de ikke i det forudgående

finansår har været lejere. En forening, klub eller institution kan ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen blive berettiget til at vælge repræsentanter under punkt a. eller b.. For hver

repræsentant vælges 1. suppleant.

 

7. En eventuel støtteforening, der oprettes til direkte fremme af svømmehallens opførelse og/eller hallernes drift, er berettiget til at vælge 1. repræsentant for hver påbegyndt 75. medlemmer.

 

8. Repræsentantskabets medlemmer skal være fyldt 16. år. Hvis et repræsentantskabsmedlem dør eller fraflytter egnen, eller på anden måde er forhindret i at udøve hvervet, kan et andet medlem vælges af den forening, klub eller institution, det fratrædende medlem repræsenterer. Resultatet af de enkelte foreningers, klubbers og institutioners valg af medlemmer til repræsentantskabet og navnene på disse skal meddeles forretningsføreren hvert år senest den 15. februar.

 

9. Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 

a. Valg af dirigent

b. Valg af 2 stemmetællere

c. Beretning

d. Regnskab

e. Indkomne forslag

f. Valg af:

 • Formand
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • 2. suppleanter
 • Revisor

g. Eventuelt (herunder kan intet vedtages)

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde sker ved brev med 14. dages varsel med angivelse af dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal indgives skriftligt til formanden senest den 15. februar.

 

10. Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7. medlemmer, hvoraf de 2. medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen for den til enhver tid gældende kommunale valgperiode. De øvrige 5. medlemmer vælges af repræsentantskabet for en 2. årig periode. De afgår skiftevis med henholdsvis 2. og 3. medlemmer, første gang med 2. medlemmer efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1. år ad gangen, men følger hele valgperioden for den der afløses. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige. De behøver ikke være medlemmer af repræsentantskabet. Ved eventuel etablering af svømmehal, udvides bestyrelsen til 9. medlemmer, hvoraf 3. vælges af kommunalbestyrelsen for den til enhver tid gældende valgperiode.

 

11. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og sekretær. Disse valg gælder kun for 1. år ad gangen.

 

12. Bestyrelsen har den ansvarlige ledelse af institutionen i enhver henseende. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, og den drager omsorg for udlejning og benyttelse af hallen og fastsætter lejen af lokalerne. Bestyrelsen udfærdiger et regulativ for hallens daglige drift og benyttelse, og påser, at institutionen drives i overensstemmelse med formålsparagraffen. Bestyrelsen kan fastsætte eventuel honorar til formand og-/eller kasserer, men derudover kan intet bestyrelsesmedlem oppebære vederlag for sit arbejde i bestyrelsen.

 

13. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 3. af dens medlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5. af dens medlemmer er til stede. Dens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres der protokol, der underskrives af de deltagende medlemmer, og en underskrift af protokollen skal til enhver tid være gyldig bevis for, hvad der er foregået og besluttet på møderne.

 

14. Institutionen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald næstformanden, i forbindelse med 1. bestyrelsesmedlem. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der af den samlede bestyrelse meddeles prokura. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller ved optagelse af lån kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

 

15. Institutionens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Bogføringen skal foretages på en sådan måde, at der gennem regnskabet gives en klar og overskuelig redegørelse for institutionens indtægter og udgifter ved driften i årets løb, samt institutionens aktiver og passiver ved regnskabsårets slutning. Institutionens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, der vælges af repræsentantskabet. Revisoren skal føre en regnskabsprotokol, der skal fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og underskrives af de tilstedeværende som bevis for, at de har gjort sig bekendt med indholdet. Regnskabet skal godkendes af bestyrelsen, der forsyner det med sin underskrift.

 

16. Bestyrelsen skal tilstræbe at opnå et driftsresultat, der skaber mulighed for passende afdrag på gæld og for afskrivninger og henlæggelser, men derudover bør bestyrelsen ikke tilsigte overskud. Bestyrelsen sørger for, at institutionens pengemidler indsættes på bank- eller sparekassebøger lydende på institutionens navn i lokale pengeinstitutter eller anbringes i sådanne værdipapirer hvori umyndiges må anbringes.

 

17. Ændringer af institutionens vedtægter foretages af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

 

18. Bestyrelsen kan træffe beslutning om institutionens likvidation. Likvidationen skal tiltrædes af kommunalbestyrelsen, og eventuel nettoformue ved likvidation skal anvendes til ungdoms-, idræts- og kulturelle formål i den nordlige del af Svendborg Kommune efter forslag fra bestyrelsen med godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

Disse vedtægter er besluttet og underskrevet af den samlede bestyrelse efter afholdelse af møde

 

Stenstrup 23. marts 2010

 

Stenstrup Hallens Ordensreglement

 

Velkommen til Stenstrup Hallen, og de på stedet værende faciliteter - som hermed stilles til rådighed i forhold til indgåede aftale.

 

 1. Al parkering langs tilkørsel til hallen, - ved indgangspartier, - og ved gule markeringer, er ikke tilladt.
 2. Hal, omklædningsrum, dommer rum og andre faciliteter er kun tilgængelig for lejeren i det tidsrum, - i det omfang – og til det formål, lejekontrakten/-aftalen lyder på.
 3. I hele lejeperioden – dvs. under træning, kampe og andre arrangementer, SKAL der være mindst en ansvarlig leder / lærer / repræsentant fra foreningen/institutionen eller lign. Tilstede – i forbindelse med skolernes brug af hallen må nøgler ikke overlades til elever – idrætslærerne åbner og lukker selv – og har ligeledes ansvar for orden i omklædningsrum, hal osv.
 4. Banerne må kun betrædes med egnede gummisko - uden sorte såler, syntetiske gummisåler, knopper og tværribber. Banerne må ikke betrædes med fodtøj der på noget tidspunkt har været benyttet udendørs. Fodboldstøvler, rulleskøjter, løbehjul o. lign. må ikke forefindes noget sted i bygningen.
 5. Al leg, løb og boldspil uden for banerne i hallen, på gangene, i magasiner og i omklædningsrum er ikke tilladt.
 6. Unødigt, ubegrundet ophold og færdsel i køkken, rengørings-/teknik rum, mødelokaler, kontorer, haller, sekretariat, magasiner, på gangene og i omklædningsrum er ikke tilladt.
 7. Råbende og støjende adfærd er forbudt. Transistorradioer o. lign. må ikke benyttes på hallens område.
 8. Hjælp os med at spare energi – overdreven og unødvendig brug af lys, vand og varme er ikke tilladt.
 9. Papir og affald må ikke henkastes i lokaler eller på hallens ude areal. Benyt de opstillede affaldsspande.
 10. Tobaksrygning er ikke tilladt i nogen af Stenstrup Hallens lokaler. Al rygning foregår udenfor. Undlad at smide cigaretskodderne på - og i omgivelserne, benyt de opstillede askebægre /betonrør
 11. Mapper, tasker, tøj o. lign., må ikke ligge henslængt i noget lokale – brug omklædningsrummene til omklædning og knagerækker til overtøj.
 12. Bring redskaber, rekvisitter og andet materiel på plads efter brug. Evt. mangler og defekter meddeles inspektøren.
 13. Benyt hallens cafeteria. – Mad og drikkevarer må ikke medbringes på hallens område.
 14. Der garanteres ikke for penge, værdigenstande, tøj o. lign. – værdigenstande kan samlet indleveres til opbevaring i kiosken.
 15. HUSK at få dit tøj osv. med dig hjem – Glemte effekter opbevares kun i hallen i en kort periode – og indleveres på hittegodskontoret i Svendborg.
 16. Alle henstillinger fra halinspektøren, dennes medhjælpere – institutionens/foreningens ledere eller repræsentanter skal efterkommes.
 17. Tilsidesættelse af givne anvisninger, ordensreglement eller de gældende lejebetingelsen, kan i grovere – eller i gentagne tilfælde medføre øjeblikkelig bortvisning, bøde og evt. tidsbestemt karantæne fra hallens område.

 

Det er enhver lejers/brugers/leders/lærers pligt at overholde og håndhæve hallens ordensreglement overfor brugere/idrætsudøvere/elever osv. Den ansvarlige lejer/bruger/leder/lærer kan og vil blive draget til ansvar overfor evt. uregelmæssigheder.

 

STENSTRUP HALLEN

Find Os

Stenstrup Hallen

Lærkevej 1A, 5771 Stenstrup

Tel: 62 26 15 51

Mob: 29 47 93 58

|

 

|

 

|

 

|

 

|

© Copyright. All Rights Reserved.